Ja, de maatregel is getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alle gegevens die worden opgevraagd worden gelogd en gecontroleerd op misbruik. De betrokken huisarts en patiënt kunnen zien wat er precies met de gegevens is gebeurd. Huisartsen zien dit in hun HIS. Patiënten kunnen dit bekijken op volgjezorg.nl nadat ze met DigiD zijn ingelogd. De gegevens zijn enkel toegankelijk op de HAP en SEH en patiënten kunnen ter plaatse nog aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd.

Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen. De huisartsenpost of SEH kan alleen gegevens opvragen van een patiënt die zich daadwerkelijk meldt bij de huisartsenpost of SEH en mondeling toestemming geeft voor het raadplegen van het dossier.

Alleen de professionele samenvatting van het patiëntendossier kan worden opgevraagd bij de HAP of SEH. Op de website volgjezorg.nl vindt u een overzicht van de gegevens die kunnen worden opgevraagd.

Nee, na de coronacrisis kunnen alleen zorgprofessionals op de HAP gegevens opvragen van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven.

In principe niet, door het gedoogbesluit is er strafrechtelijk geen aanleiding voor een zaak. Daarnaast zorgt de steun vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor een tuchtrechtelijke bescherming. Mocht een patiënt toch een klacht indienen dan hebben alle betrokken partijen afgesproken alles te doen wat in hun macht ligt om u te helpen.

Nee, deze tijdelijke maatregel is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van de betrokken partijen (Patiëntenfederatie Nederland, InEen, LHV en NHG) om patiënten op de HAP en SEH snel en adequater te kunnen helpen. Het ministerie van VWS, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens ondersteunen deze maatregel. Daarbij blijft de mogelijkheid voor patiënten bestaan om toestemming te weigeren.

Nee, de professionele samenvatting kan alleen worden opgevraagd als de patiënt zich meldt op de HAP of SEH. Aan de patiënt wordt eerst mondeling toestemming gevraagd voor het opvragen van de gegevens. Als de patiënt dit weigert, mogen de gegevens niet worden ingezien. Dossiers van patiënten die eerder hebben aangegeven dat ze geen toestemming verlenen aan het LSP zijn vanzelfsprekend niet inzichtelijk.

Volgens de wet, waaronder artikel 15a en 15i van de Wabvpz, is expliciete toestemming nodig voor de inzage in gegevens. Circa de helft van de Nederlanders heeft geen keuze gemaakt of de inzage in de gegevens is toegestaan. Om te zorgen dat patiënten op de HAP en SEH sneller en adequater worden geholpen is een tijdelijk gedoogbesluit actief. De afwijking van de wet wordt hiermee tijdelijk gedoogd. Dit betekent dat tijdelijk, voor de duur om het coronavirus onder controle te krijgen, de toestemmingsvereiste wordt losgelaten voor patiënten die nog geen keuze (wel of geen toestemming) hebben vastgelegd. Wel moet voor inzage op de HAP en SEH mondeling nog toestemming worden gevraagd, indien de patiënt aanspreekbaar is. Het ministerie van VWS, het Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben kritisch gekeken naar de wet en hebben deze tijdelijke maatregel bekrachtigd.

U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV. De medewerkers kunnen u adviseren over de stappen die u het beste kan zetten.